အသားစားၾကဴးတဲ့ ဘီလူးႀကီးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ - DVB