ပဋိပကၡဖုံုး ျပည္သူခ်င္းအမုန္းမွ ႏိုင္ငံ့အ႐ံႈးဆီသို႔ မျဖစ္ေရး | DVB