သထံုတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေန - DVB