ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၂ ပါး၏ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ - DVB