ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕လယ္ေခါင္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေမေဒးေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB