ရြာသားမ်ားဆႏၵျပ၍ မိုင္းကိုင္ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ကုမၸဏီက ကတိေပး - DVB