အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြးျဖစ္ႏုိင္ဟု အေမရိကန္ဒုသမၼတ သတိေပး | DVB