စီးပြားကူးသန္း ျပည္ေထာင္စု ဒုဝန္ႀကီးကို လုိအပ္ခ်က္အရခန္႔အပ္ဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာ - DVB