ၿမိဳင္ႀကီးငူဒုကၡသည္မ်ား အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသး၊ စားနပ္ရိပ္ကၡာလုိအပ္ - DVB