ေမာင္ေတာဓားျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မသကၤာသူ ၇ ဦးကိုဖမ္းဆီး - DVB