ေရပူဂိတ္တြင္ သစ္၊ သတၱဳအိတ္ႏွင့္ ေႁမြေပြး၊ လင္းေႁမြမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ - DVB