"ေအးခ်မ္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ၿပီးခဲ့ေသာ မႏၱေလးသႀကၤန္" - DVB