ျပင္သစ္ မာစတာစ္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂ်ဳိကိုဗစ္ အႏိုင္ရၿပီး တတိယအဆင့္ တက္ေရာက္ - DVB