ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေခၚယူမႈ ဗီဇာ ပုိမုိပိတ္ပင္ကန္႔သတ္သြားမည္ဟု ၾသစေၾတးလ် ေျပာ - DVB