မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ႔ ပိေတာက္ပန္းမ်ားပြင့္ေန (ဓာတ္ပံု) - DVB