ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပ ၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ခရီးထြက္မည္ - DVB