‘ဟင္႔အင္း’ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း (ခက္ခဲေသာသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း) - DVB