ပေယာဂကုေပးမည္ဆိုၿပီး တရားလာအားထုတ္သည့္ အဖြား ၃ ဦးကို ႐ုိက္ႏွက္ရာ ၁ ဦးေသဆံုး - DVB