အေမရိကန္ အတၱလန္တာ ရထားေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB