သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ ညေနပိုင္း ကေလးၿမိဳ႕ ဗဟိုမ႑ပ္ေရွ႕ ဓားထုိးမႈ ျဖစ္ပြား - DVB