ဒီမုိကေရစီပုိဆန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္လို | DVB