ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးကုိ ေကအန္ယူဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ | DVB