ေညာင္ေလးပင္တြင္ ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ွာေရာဂါ ျဖစ္ပြား - DVB