ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူကို အရည္အခ်င္းပ်က္သူအျဖစ္ ေၾကညာမည္

ၿပီးခဲ့တဲ့  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစ္လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္သြင္းၾကဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္း ေၾကညာတဲ့ ရက္ကစလို႔ တလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ တင္သြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၁ရက္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တသီးပုဂၢလနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း ၉၄ ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရာမွာ ၁၉ ဦးအႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up