ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္တင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူကို အရည္အခ်င္းပ်က္သူအျဖစ္ ေၾကညာမည္ - DVB