ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပပါက ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံထိခိုက္ႏိုင္ - DVB