တံတားဂယက္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေအး၀င္းက ေဒသခံ မဟုတ္လို႔ မဲမထည့္ၾကတာ - ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း - DVB