အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ ပိုတိုးရဟု စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ

အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမရွိဘဲ ပိုတိုးေပးခဲ့တယ္လို႔ တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းတရပ္က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးစင္တာတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝတဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ေလ့လာတဲ့ စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၁၇-၁၈ ဘဏာေရးႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းေသာ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္ေရြ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ အဆိုပါခန္႔မွန္းမႈမ်ားအတိုင္း ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လက္ထက္တြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ တိုးေပးခဲ့သလို ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ေနာက္တိုးထပ္မံေတာင္းခံေငြကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို တင္ျပလာသည့္အတိုင္း အနည္းငယ္သာစိစစ္၍ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။” ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သာမန္အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၅၅.၄၃၆ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ၁ ဘီလီယံပဲ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ကာ ၁၆၅၄.၄၃၆ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၁၂၅၀.၈၆၅ ဘီလီယံ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ၿပီး လံုး၀ အျဖတ္အေတာက္မရွိဘဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေတာင္းခံထားတဲ့ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ထဲမွာ စက္ပစၥည္း အသံုးစရိတ္ကို က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ တေကာင္းစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဒီထဲ စစ္လက္နက္၀ယ္ယူဖို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနက ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆံုးရရွိၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၊ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရးတို႔ အစဥ္လိုက္ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up