ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ယေန႔ည ၉ နာရီႏွင့္ ၁၁ နာရီ ႏွစ္ႀကိမ္ေၾကညာမည္ - DVB