ရွမ္းျပည္နယ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ စိတ္၀င္စားသူနည္းပါး - DVB