ပဲခူးတိုင္းတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအျပင္ ခရီးသြားသူမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးမႈ မ်ားျပား | DVB