ေနျပည္ေတာ္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္ သန္း ၉၀၀ေက်ာ္ေပးအပ္ - DVB