ေက်ာက္မဲတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ - DVB