“အန္စီေအလက္မွတ္ထိုးလို႔ တခုခုဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြျဖစ္လာခဲ့ရင္ သူကုိယ္တုိင္ေျဖရွင္းေပးမယ္” ဦးတန္ဂြန္းႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ - DVB