ေႏြရာသီအပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန သတိေပး - DVB