ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္းတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁ ဦး ဆယ္ထပ္တိုက္ေပၚမွ ျပဳတ္က်ေသဆံုး - DVB