လမ္းတံတားမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အာဆီယံအဆင့္မီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၀န္ႀကီးေျပာ | DVB