ျမန္မာႏိုင္ငံကို  အိႏိၵယက ေတာ္ပီဒိုေရေအာက္ဗုံးမ်ား ေထာက္ပံ့ (႐ုပ္သံ) - DVB