ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ုိးရာ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳပြဲ - DVB