ဘတ္ဂ်က္မလုံေလာက္သျဖင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေျပာ - DVB