ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ သတိထားမိေစရန္ ဆီမီးတေထာင္ ထြန္းညႇိပူေဇာ္ပြဲ ျပဳလုပ္ - DVB