ႏွစ္စဥ္ သႀကၤန္ ၁၀ ရက္ပိတ္ေပးရန္ အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ခန္႔ ေတာင္းဆုိ - DVB