ဆီးခုံခ်င္းဆက္ အႁမႊာညီအစ္ကို ခြဲစိတ္ကုသမႈေအာင္ျမင္ - DVB