ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္း စီးကရက္ေသာက္သုံးေန - DVB