ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အန္အယ္လ္ဒီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အႏုပညာရွင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖ - DVB