အစုိးရသစ္ရဲ႕ တႏွစ္တာအတြင္း ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB