ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲလုပ္စဥ္ ဓားျဖင့္အထုိးခံရသည့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆး႐ံုမွဆင္း - DVB