ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈ ေလ်ာ့က်လာ - DVB