အီရန္ေတာင္ပိုင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဆူနာမီလႈိင္း႐ုိက္ခတ္၊ ၁ ဦးေသ၊ ၅ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေန (႐ုပ္သံ) - DVB