အိမ္ေရာင္းသည့္ေငြကိစၥ စကားမ်ားရာမွ သားျဖစ္သူလက္သီးႏွင့္ထိုး တြန္းလွဲသျဖင့္ မိခင္ေသဆံုး - DVB