သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေဟာင္းမ်ားကုိ ညစာစားပြဲျဖင့္ ဧည့္ခံ (ဓာတ္ပုံ) - DVB